Rachunkowość

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych - poprzedzone kontrolą dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie rozliczeń VAT, w tym prowadzenie rejestrów VAT wraz ze sporządzeniem deklaracji VAT, informacji podsumowujących itp. oraz wysyłką deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz ewidencji VAT w postaci jednolitego pliku kontrolnego.
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych lub fizycznych (w zależności od formy prawnej podmiotu gospodarczego) wraz ze sporządzeniem rozliczeń rocznych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzenie bilansu otwarcia ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności
 • opracowanie polityki rachunkowości firmy wraz z zakładowym planem kont
 • udzielanie bieżących konsultacji księgowo-podatkowych
 • reprezentowanie podatnika w trakcie kontroli organów skarbowych lub ZUS
 • prowadzenie spraw ZUS oraz kadrowo-płacowych (w zakresie opisanym niżej)

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • bieżące prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów poprzedzone sprawdzaniem dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie rozliczeń VAT, w tym prowadzenie rejestrów VAT wraz ze sporządzeniem deklaracji VAT, informacji podsumowujących itp. oraz wysyłką deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz ewidencji VAT w postaci jednolitego pliku kontrolnego.
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wraz ze sporządzeniem rozliczeń rocznych
 • udzielanie bieżących konsultacji księgowo-podatkowych oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • reprezentowanie podatnika w trakcie kontroli organów skarbowych lub ZUS
 • prowadzenie spraw ZUS kadrowo-płacowych (w zakresie opisanym niżej)

Ryczałt

 • bieżące prowadzenie ewidencji przychodów poprzedzone weryfikacją dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie rozliczeń VAT, w tym prowadzenie rejestrów VAT wraz ze sporządzeniem deklaracji VAT, informacji podsumowujących itp. oraz wysyłką deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz ewidencji VAT w postaci jednolitego pliku kontrolnego
 • obliczanie miesięcznego ryczałtu wraz ze sporządzeniem rozliczenia rocznego PIT-28
 • udzielanie bieżących konsultacji księgowo-podatkowych oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • reprezentowanie podatnika w trakcie kontroli organów skarbowych lub ZUS
 • prowadzenie spraw ZUS kadrowo-płacowych (w zakresie opisanym niżej)

ZUS, Kadry i płace

 • sporządzanie i wysyłka dokumentów rejestracyjnych oraz zgłoszeniowych do ZUS
 • sporządzanie list płac, rachunków umów zlecenia lub o dzieło
 • obliczenie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzeń
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS wraz z ich wysyłka do ZUS
 • prowadzenie kartotek osobowych pracowników
 • sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego koniecznych deklaracji – PIT-11 lub PIT-40 dla pracowników oraz PIT-4R płatnika
 • pomoc w prowadzeniu spraw kadrowych
 • udzielanie bieżących konsultacji oraz doradztwo w w/w zakresie

Dane informacyjne

NIP 5472173696
REGON 366660388
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
nr KRS 0000665937
kapitał zakładowy 150.000 zł


Siedziba firmy :

Piotr Moll sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 365
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 498 66 65